Archivo de la etiqueta: pruebas

Proba para a obtención do título de bacharelato para maiores de vinte anos

O título de bacharelato dá acceso ás ensinanzas de formación profesional de grao superior e ás ensinanzas universitarias.

-Pódense presentar a esta proba todas as persoas que cumpran vinte anos ao longo do ano en que se celebren.

-A proba organízase de xeito diferenciado segundo as distintas modalidades de bacharelato.

-A proba consta de dous exercicios, o primeiro deles dedicado ás materias comúns e o segundo, ás materias de modalidade.

MODALIDADE DE CIENCIAS E TECNOLOXÍA

Parte 1 Matemáticas (I e II)

Parte 2: unha destas opcións Física e química e Física

Física e química e Química

Física e química e Electrotecnia

Debuxo técnico (I e II)

Parte 3: unha destas opcións

Bioloxía e xeoloxía e Bioloxía

Bioloxía e xeoloxía e Ciencias da Terra e medioambientais

Tecnoloxía industrial (I e II)

MODALIDADE DE HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS

Parte 1 Historia do mundo contemporáneo e Xeografía

Parte 2: unha destas opcións

Matemáticas aplicadas ás ciencias sociais (I e II)

Latín (I e II)

Parte 3: unha destas opcións

Economía e Economía da empresa

Grego (I e II)

Literatura universal e Historia da arte

Consulta as túas dúbidas sobre a proba en www.academiascio.com

Probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria

O título de graduado en secundaria é o título básico do sistema educativo español. Con el pódese acceder á formación profesional específica de grao medio ou aos estudos de bacharelato.

As probas están estruturadas en tres ámbitos:

-Ámbito da comunicación: inclúe probas específicas correspondentes á Lingua castelá e literatura, Lingua galega e literatura e Lingua estranxeira.

-Ámbito científico-tecnolóxico: inclúe probas específicas de Matemáticas, Tecnoloxía e Ciencias da natureza (contidos de Xeoloxía, Bioloxía, e Física e química).

-Ámbito social: inclúe contidos correspondentes fundamentalmente a Xeografía e historia, con algunha cuestión concreta de Música e de Educación plástica e visual.

-As probas celébranse nos meses de xuño e setembro, normalmente na primeira quincena deses meses.

-As datas exactas de celebración, as datas de matriculación, os lugares onde se celebran os exames, etc. aparecen detallados na resolución pola que se convocan, normalmente no mes de maio.

Consulta as túas dúbidas sobre a proba en www.academiascio.com

Pruebas de acceso Grado Superior

Los ciclos formativos de grado superior responden a la necesidad de una formación y cualificación de mayor nivel con respecto a los ciclos de grado medio.

Para poder presentarse a la prueba es necesario tener al menos 19 años o cumplirlos en el año natural de la misma. Además también se podrá presentar a ella las personas que cumplan 18 en el año natural de la prueba y acrediten un título técnico en la especialidad a la que se van a presentar.

La prueba de divide en dos partes:

Parte común: Lengua Castellana, Lengua Gallega y Matemáticas.

Parte específica:

Opción A: Economía de la empresa, lengua extranjera ( inglés o francés ), filosofía y ciudadanía.

Opción B: Dibujo Técnico, Tecnología Industrial, Física.

Opción C: Ciencias de la tierra y ambientales, Biología, Química.

Para quien no supere alguna de las partes de la prueba, la comunidad autónoma de Galicia guardará las partes aprobadas, con una una nota superior o igual a cinco, durante dos años.

Consúltanos tus dudas sobre la prueba en www.academiascio.com

Pruebas de acceso Grado Medio

La prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio constituye un reconocimiento de la competencia y madurez de aquellas personas que no cumplen los requisitos académicos establecidos para cursar estos estudios.

Para poder presentarse a la prueba es necesario tener cumplidos 17 años o cumplirlos en el año natural de celebración de la prueba. La prueba se divide en tres partes:

Sociolingüística: Lengua Castellana, Lengua Gallega y Ciencias Sociales.

Matemáticas.

Científico-Técnica: Ciencias de la Naturaleza y Tecnología.

Para aquellos alumnos que no superen alguna de las partes del examen la Comunidad Autónoma de Galicia guarda durante dos años el valor de las partes aprobadas con una nota superior o igual a cinco.

Consultanos tus dudas sobre la prueba en www.academiascio.com